Drift ABC N | nass-Drift | SimonMotorSport | #394


Heute behandeln wir das Thema nass driften. Was man beim Nass Drift beachten muss und wo man überhaupt nass driften kann erfahrt ihr in diesem Video.

Social Media:
Facebook: https://www.facebook.com/simonmotorsp...
Instagram: https://www.instagram.com/simon_motor...
Instagram: https://www.instagram.com/Franz_Simon...

Homepage: https://www.simonmotorsport.com

Kommentare